Kalkulator czasu pracy

Kalkulator wylicza godziny nadliczbowe w poszczególnych okresach rozliczeniowych

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Od

Do

Liczba godzin

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

Ewidencja dla miesiąca

Wymiar czasu pracy: 160

Dni pracy: 20

Dni wolne: 10

Godziny przepracowane: 0h 0m

Nadgodziny 50%: 0h 0m

Data wydruku : 30.4.2022

Ewidencja czasu pracy

kwiecień 2022

Wymiar czasu pracy: 160

Dni pracy: 20

Dni wolne: 10

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Od

Do

Liczba godzin

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

kalkulatory.net.pl

Kalkulator czasu pracy

Kalkulator pozwala na zliczenie godzin pracy w okresie rozliczeniowym oraz wylicza nadgodziny dobowe. Z pomocą kalkulatora możemy także wydrukować „pustą” miesięczną karę ewidencji czasu pracy z zaznaczonymi sobotami, niedzielami oraz świętami na poszczególne miesiące z lat 2018-2022.

UWAGA Kalkulator wylicza prawidłowo godziny nadliczbowe jedynie w podstawowym systemie czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

Szczegółowo sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

W myśl § 6 pkt. 1a tego rozporządzenia pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzi ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:

  • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczbie godzin nadliczbowych,
  • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
  • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
  • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
  • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,
  • W przyszłości opracowane zostaną kolejne funkcje kalkulatora.