Kalkulator wymiaru urlopu

Kalkulator wylicza urlop wypoczynkowy za wyznaczony okres.

Roczny wymiar

Data początkowa

Data końcowa

Kalkulator wymiaru urlopu

Roczny wymiar urlopu

Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni - gdy łączny "staż urlopowy" jest krótszy niż 10 lat,
 • 26 dni - gdy łączny "staż urlopowy" wynosi co najmniej 10 lat.
 • W przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych stopni niepełnosprawności.

  Dostęp do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej uzyskasz po zaznaczniu "osoby niepełnosprawne" w zakładce "więcej ustawień"

  Część etatu

  Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu 20 lub 26 dni; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

  Dobowy wymiar czasu pracy

  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

  Dobowy wymiar czasu pracy jest to faktyczna liczba godzin, którą w dobie powinien przepracować pracownik zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

  Pierwsza praca

  Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w swej karierze zawodowej, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

  Prawo do urlopu w ułamkowym wymiarze powstaje z upływem każdego miesiąca pracy do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik rozpoczął pierwszą pracę.

  Wymiar pierwszego urlopu stanowi ułamek 1/12 z wymiaru przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku.

  Otrzymany wynik nie jest liczbą całkowitą, brak jest jednak przepisów, które wskazywałyby, że taki niepełny wymiar urlopu należy zaokrąglać do pełnego dnia.

  Osoby niepełnosprawne

  Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba spełniająca przesłanki ustawowe nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych stopni niepełnosprawności

  Wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.