Przydatne informacje

Źródło: Działu siódmego, rozdziału I Kodeksu pracy

Wymiar urlopu

Zgodnie z uregulowaniami działu siódmego, rozdziału I Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:
 • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
 • Do łącznego okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wlicza się zarówno wszystkie okresy poprzednich zatrudnień (na podstawie umowy o pracę), jak i okresy pobierania nauki i ukończone szkoły. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) – 8 lat.
 • Okresy nauki w kolejnych szkołach nie podlegają sumowaniu. Do wymiaru urlopu zalicza się okres, który wynika z tytułu ukończenia ostatniej szkoły.

  Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

  Pierwszy urlop

  Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w swej karierze zawodowej, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

  Prawo do urlopu w ułamkowym wymiarze powstaje z upływem każdego miesiąca pracy do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik rozpoczął pierwszą pracę.

  Wymiar pierwszego urlopu stanowi ułamek 1/12 z wymiaru przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku. Otrzymany wynik nie jest liczbą całkowitą, brak jest jednak przepisów, które wskazywałyby, że taki niepełny wymiar urlopu należy zaokrąglać do pełnego dnia.

  Cześć etatu a urlop

  Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu 20 lub 26 dni - niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

  Ekwiwalnet urlopwy

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

  Pracodawca chcąc wyznaczyć ekwiwalent za 1 godzinę urlopu musi podzielić przeciętne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za 1 dzień pracy, przez taką liczbę godzin, jaka odpowiada dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika.

  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin.

  W równoważnych systemach czasu pracy, możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin nie zmienia się obowiązującej tych pracowników dobowej normy czasu pracy, która wynosi 8 godzin. Z mocy przepisów szczególnych, niektórych pracowników obowiązują natomiast niższe normy czasu pracy. Taka sytuacja dotyczy m.in. pracowników z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności – dobowa norma 7 godzin.

  Osoby niepełnosprawne

  Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba spełniająca przesłanki ustawowe nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych stopni niepełnosprawności

  Wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.