Ekwiwalent urlopowy

Kalkulator wylicza ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie

Rok

Dni urlopu

Kalkulator ekwiwalentu urlopowego

Podstawa wynagrodzenia

Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy brać pod uwagę:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości należnej za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie zmienne wypłacane za okresy jednomiesięczne lub krótsze, obliczone z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu,
 • wynagrodzenie zmienne przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.
 • Współczynnik urlopowy

  Współczynnik urlopowy, który stanowi podstawę do obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu oblicza się dla każdego roku osobno, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

  Część etatu

  W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu wartość współczynnika urlopowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

  Wymiar czasu pracy

  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

  Dobowy wymiar czasu pracy jest to faktyczna liczba godzin, którą w dobie powinien przepracować pracownik zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

  O faktycznym wymiarze czasu pracy pracownika decyduje pracodawca

  Norma czasu pracy

  Pracodawca chcąc wyznaczyć ekwiwalent za 1 godzinę urlopu musi podzielić przeciętne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za 1 dzień pracy, przez taką liczbę godzin, jaka odpowiada dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika.

  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. W równoważnych systemach czasu pracy, możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin nie zmienia się obowiązującej tych pracowników dobowej normy czasu pracy, która wynosi 8 godzin.

  Na mocy przepisów szczególnych, niektórych pracowników obowiązują natomiast niższe normy czasu pracy. Taka sytuacja dotyczy m.in. pracowników z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności – dobowa norma 7 godzin.