Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

Kalkulator wylicza wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie

Dni zwolnienia

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe, które jest wypłacane przez pracodawcę, przysługuje pracownikowi niezdolnemu do pracy z tytułu choroby przez pierwsze 33 dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym, a jeżeli ukończyli 50 rok życia – przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Od 34 lub 15 dnia zwolnienia pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, który jest wypłacany przez ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za cały okres wskazany w zwolnieniu lekarskim, a więc z także uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego

Za okres niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie za czas choroby z tego tytułu.

Pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia w przypadku:

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • choroby przypadającej w czasie ciąży
 • Podstawa wymiaru wynagrodzenia

  Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

  Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

  Prawo do wynagrodzenia chorobowego

  Prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia, do którego wlicza się też poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

  Okres ten nie jest wymagany w przypadku:

 • absolwentów szkół i szkół wyższych zatrudnionych w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • osób posiadających wcześniejszy co najmniej 10-letni okres zatrudnienia (obowiązkowego ubezpieczenia),
 • posłów i senatorów, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji w tych przypadkach prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje od pierwszego dnia choroby.
 • Chorobowe za 1 dzień zwolnienia

  Wysokość wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi za 1 dzień zwolnienia i wynosi zawsze 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru. Nie ma znaczenia, czy miesiąc, w którym pracownik skorzysta ze zwolnienia ma 28 dni czy też 31 dni.